Veřejné oznámení o zpracování osobních údajů GDPR

Společnost STK Holešovice s.r.o., se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6 Veleslavín, IČ: 04514556, vedeno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248924. Dále jen („správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a účinného od 25.5.2018, informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Veškerá činnost spojená s interními dokumenty a informacemi, včetně osobních údajů zákazníků a zaměstnanců probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a současně ve smyslu článku 32 GDPR v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679. Zároveň se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Na základě úpravy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce – provedení kontroly stavu technické způsobilosti vozidla, zpracovávat následující osobní údaje – jméno, příjmení, název společnosti, IČ a DIČ, adresa trvalého bydliště, sídla společnosti a souhrnné identifikační údaje o vozidle. Ve smyslu článku 32 GDPR nepotřebuje správce souhlas zákazníka ke zpracování těchto osobních údajů, jelikož jejich zpracování nařizuje zákon. Evidence a zpracování těchto údajů však probíhá za stejných pravidel a podmínek, jako ochrana údajů poskytnutých správci se souhlasem zákazníka.

Termíny, definice a zkratky

 

 • Osobní údaj
 • Osobní údaj je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě týkající se určeného subjektu údajů, subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor atd.
 • Správcem budou zpracovávány Vaše osobní údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem, pouze pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž se nesmí zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Jedná se hlavně o tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, VIN vozidla, RZ vozidla, (dále jen „osobní údaje“)
 • Subjektem údajů je fyzická i právnická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 

 •  Účel zpracování
  • Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce a výkonu povinností vykonavatele stanovených úkonů vyplývajících z obsahu právních norem mezi Vámi jako zákazníkem a správcem informačního systému, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
  • Dovozy a schvalování – kde provádíme kontrolu plnění zákonných požadavků na vozidlo, které prošlo přestavbou, stavbou nebo dovozem.
  • Provedení technické , evidenční kontroly , technické kontrola na žádost zákazníka a nařízená technická prohlídka - kde provádíme technické kontroly a zejména sběr informací o vozidle společně s evidenčními údaji o vozidle.
  • Účetní operace spojené s provozem STK – kde provádíme účetní operace spojené s provozem STK ➢ Vystavení ekoplaket pro vjezd do nízkoemisních zón v Německu – kde provádíme služby vedoucí k vystavení ekoplaket do nízkoemisních zón v Německu.
  • Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme a nesdělujeme, Vaše osobní údaje u nás zůstávají v naprostém bezpečí. Tým pracovníků je řádně proškolen a seznámen s činností při zpracování osobních údajů zákazníků. Pokud budeme potřebovat k vyřízení Vašich požadavků kontaktní údaje, tak pouze s Vaším souhlasem a pouze k danému požadavku.
  • Co se stane, pokud nám své osobní údaje nesvěříte? Pokud by nastala taková situace, nebudeme s Vámi schopni uzavřít službu a nebo Vám poskytovat naše služby z ní vyplývající.
  • Osobní údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

 • Příjemci osobních údajů
  • Příjemce je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.
  • Povinnost poskytnout osobní údaje
   • Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z právních norem vůči fyzickým osobám a z obsahu uzavřených smluv k výkonu stanovených postupů.
  • Doba zpracování 
   • Vaše osobní údaje budou v informačním systému uloženy, tak dlouho jak nám nařizují některé zákony v rozmezí 5 let od posledního kontaktu s vámi, případně do jeho odvolání s vaší strany.
   • Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností fyzických osob a z uzavřených smluv, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.
  • Pokud nesouhlasíte s námi prováděným zpracováním nebo jeho rozsahu, pak nás můžete požádat a my omezíme všechna zpracování jen na ta nejnutnější, která nám nařizují zákonné požadavky. Omezení zpracování aplikujeme i v případě, že se budeme domnívat, že nejsou vaše údaje aktuální a za tímto účelem vás kontaktujeme, abychom zajistili zpracování vždy aktuálních informací.
  • Provedeme vymazání nebo anonymizování vašich osobních dat, která jste nám poskytly a to pouze za předpokladu, že tím neporušíme zákon nebo smluvní podmínky mezi námi.

Poučení subjektu údajů

Společnost STK Holešovice s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

 • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud je to v rozporu s právními normami.
 • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s důsledným zabezpečením zpracovávání osobních údajů zákazníků STK Holešovice s.r.o s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování provedl správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, tak, aby byl schopna

 • poskytnou a zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování
 • obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů
 • pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • dále přijal opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce a má přístup k osobním údajům – tj. zaměstnanec STK Holešovice s.r.o, zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce a činila tak stanoveným způsobem, který upravuje nařízení GDPR nebo právní předpisy České republiky.

Pověřené osoby

Osoby pověřené společností některými činnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů, zejména prevencí incidentů, zabezpečením zpracování osobních údajů, řešením stížností a žádostí, správou systémů a dalšími činnostmi, jsou:

JUDr. Tomáš Chlost, jednatel

Slávek Olejár, pověřený řízením společnosti

STK Holešovice kontaktní údaje

Za Elektrárnou 19
170 00 Praha 7
Zobrazit na mapě

Kontakty

Telefon: 777 208 680
Mobil: 777 208 680

 

STK Holešovice s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz

Email: stk@stkholesovice.cz

Provozní doba

Pondělí7.30 - 17:00
Úterý7.30 - 17:00
Středa7.30 - 17:00
Čtvrtek7.30 - 17:00
Pátek7.30 - 15:00
Na našem webu www.stkholesovice.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.